ข่าวประชาสัมพันธ์ฺ

How to ทิ้ง!! เทศบาลเมืองพิชัย รวมใจคัดแยกขยะ แยกก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองพิชัย จัดทำซุ้มถังขยะแยกประเภทไว้ที่หน้าสำนักงาน แยกขยะเศษเหล็ก โลหะ, กระดาษ, กล่องนม กล่องน้ำผลไม้, ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก, ขยะทั่วไป ส่วนเศษอาหาร ทิ้งได้ที่ ‘หม้อดินกินน้ำแกง’ หลังอาคารสำนักงาน ‘ทิ้งขยะถูกประเภท เทศบาลน่าอยู่…

เทศบาลเมืองพิชัย ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองพิชัย ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. ออกหน่วยบริการสาธารณสุข - ให้คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคต่างๆ - ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น, 2. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ -…

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองพิชัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองพิชัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ รับนักเรียนที่มีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ฟรี! อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามัคคี…

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

เทศบาลเมืองพิชัย เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลฯ โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล,…

เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทร พร้อมประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 14 ครั้งที่ 1/2566…

เทศบาลเมืองพิชัย จับมือเครือข่ายร้านบังอรรีไซเคิล ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว

บ่ายวันนี้ (22 มีนาคม 2566) เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย, รองปลัดเทศบาลฯ, ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม…

เทศบาลเมืองพิชัย ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพประชาชนเบื้องต้น และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ และบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น รวมทั้งให้ความรู้เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ การจัดการขยะในครัวเรือน…
1 of 109

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เชื่อมโยงข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

เกี่ยวกับชุมชน

รายงานสถิติ

พรบ.อำนวยความสะดวกการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Facebook Page : เทศบาลเมืองพิชัย

เทศบาลเมืองพิชัย

7 hours 52 minutes ago

📍เทศบาลเมืองพิชัย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
🔸ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. สำนักปลัดเทศบาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2. กองคลัง ตำแหน่ง ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา
🔸ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
1. สำนักปลัดเทศบาล
1.1 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง นักการ จำนวน 1 อัตรา
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3. กองการศึกษา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
th/pr24032023/

เทศบาลเมืองพิชัย

8 hours 28 minutes ago

👍คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566
▪️วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายชัยชนะ องอาจ เลขานุการนายกฯ และนายมนเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปาง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2566
▪️ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีนายสมพร วะเท ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม โดยการอบรมครั้งนี้มีการบรรยายเรื่องใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยมีนาย อวิรุทธ์ บัวใหญ่ นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมอุดมพร เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เทศบาลเมืองพิชัย

11 hours 3 minutes ago

👨‍🎓นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมปัจฉิมนิเทศ แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพิชัยวิทยา ที่จบการศึกษา
🏫👨‍🎓วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศโรงเรียนพิชัยวิทยา และมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางปนัดดา เข็มนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยวิทยา ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูโรงเรียนพิชัยวิทยาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิชัยวิทยา ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เทศบาลเมืองพิชัย

12 hours 39 minutes ago

👵🏻📍เทศบาลเมืองพิชัย เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม
🔸เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลฯ โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, และหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งแกนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
🔸โดยฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลฯ พบว่ามีผู้ประสบปัญหารวม 90 ราย แบ่งเป็น ผู้สูงอายุ จำนวน 41 ราย, ผู้พิการ จำนวน 32 ราย และผู้ที่มีรายได้น้อย จำนวน 8 ราย รวมทั้งมีการเตรียมปรังปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง แข็งแรง แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จำนวน 8 ราย และผู้พิการจำนวน 1 ราย
🔸ทั้งนี้ภายในการประชุมมีการพิจารณาความเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามลำดับ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย ตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวต่อไป

เทศบาลเมืองพิชัย

1 day 7 hours ago

🔥งานป้องกันฯ เร่งดับไฟระงับเหตุไฟไหม้หญ้าข้างทาง
📍เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้หญ้าข้างทาง ใกล้ป้อมสายตรวจตำบลพิชัย บ้านทรายใต้ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ จึงลงพื้นที่พร้อมนำรถน้ำรถดับเพลิง และอุปกรณ์ช่วยดับไฟ เร่งเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ และเข้าทำการดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันการลุกลามไปยังพื้นที่อื่น ป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดกับประชาชน และช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ