สำนักปลัดเทศบาล

  • ฝ่ายอำนวยการ
   เทศบาลเมืองพิชัย
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   เทศบาลเมืองพิชัย
  • ฝ่ายปกครอง
   เทศบาลเมืองพิชัย
  • ฝ่ายสวัสดิการฯ
   เทศบาลเมืองพิชัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.