ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

            เทศบาลตำบลพิชัยเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลพิชัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 109 ตอนที่ 129 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2535 และมีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำของสุขาภิบาลได้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศทั่วไปตอน 114 พิเศษ 45 ง. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2540 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลพิชัยตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 (ประกาศในราชกิจจา-นุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 ) โดยอยู่ในแนวเขตเดิมของสุขาภิบาล และตามประกาศกระรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นเทศบาลเมืองพิชัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  13 มิถุนายน  2556
ข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลเมืองพิชัยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 999 บ้านต้นมื่น หมู่ที่ 14 ถนนลำปาง-งาว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เทศบาลเมืองพิชัย มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 16.5 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองลำปางอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปประมาณ 8 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ อยู่ห่างจาก กทม. ตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน ประมาณ 614 กิโลเมตร

อาณาเขต
เทศบาลเมืองพิชัยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านเสด็จ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ห้วยแม่กะติ๊บ ตำบลพิชัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.พิชัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.ต้นธงชัย

เขตการปกครอง

เทศบาลเมืองพิชัยมีเขตการปกครอง 1 ตำบล คือ ตำบลพิชัย มีหมู่บ้าน / ชุมชนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย จำนวน 11 หมู่บ้าน หมู่บ้าน / ชุมชน ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัยเต็มพื้นที่ จำนวน 6 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่

 • หมู่ที่ 3 บ้านม่อนเขาแก้ว , บ้านทุ่งกู่
 • หมู่ที่ 4 บ้านต้นยาง
 • หมู่ที่ 9 บ้านฝายน้อย
 • หมู่ที่ 12 บ้านท่าเดื่อ
 • หมู่ที่ 14 บ้านต้นมื่น
 • หมู่ที่ 15 บ้านสันติสุข แยกจาก หมู่ที่ 2 สามัคคี

หมู่บ้าน / ชุมชน ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลพิชัยบางส่วนจำนวน 5 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านพิชัย
 • หมู่ที่ 2 บ้านสามัคคี
 • หมู่ที่ 5 บ้านต้นต้อง
 • หมู่ที่ 8 บ้านทรายใต้
 • หมู่ที่ 13 บ้านใหม่-บ้านเด่น

ประชากร

ในเขตเทศบาลเมืองพิชัยมีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 13,224 คน เป็นชาย 6,196คน หญิง 7,028 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 6,621 หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่โดยเฉลี่ย 732 คน / 1 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชาชน และหลังคาเรือน แต่ละหมู่บ้าน มีดังนี้

หมู่ที่ หมู่บ้าน / ชุมชน ชาย (คน) หญิง (คน) รวมประชากร (คน)
0 ทะเบียนบ้านกลาง 14 17 31
1 บ้านพิชัย 1,058 1,244 2,302
2 บ้านสามัคคี 463 491 954
3 บ้านม่อนเขาแก้ว / บ้านทุ่งกู่ 560 598 1,158
4 บ้านต้นยาง 389 446 835
5 บ้านต้นต้อง 425 470 895
8 บ้านทรายใต้ 436 514 950
9 บ้านฝายน้อย 376 430 806
12 บ้านท่าเดื่อ 397 467 864
13 บ้านใหม่ บ้านเด่น 479 519 998
14 บ้านต้นมื่น 768 882 1,650
15 บ้านสันติสุข 831 950 1,781
รวม 6,196 7,028 13,224

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2566

Leave A Reply

Your email address will not be published.