วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“สร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน”

คำขวัญ

“ขจัดความยากจน ประชาชนอิ่มท้อง ปกครองโดยธรรม ค้ำจุนศาสนา นำประชาผาสุก”

Leave A Reply

Your email address will not be published.