สำนักปลัดเทศบาล

 • นางวาสนา มงคลสิทธิ์
  หัวหน้าสำนักปลัด
  • ฝ่ายปกครอง
   เทศบาลเมืองพิชัย
   • นายธานินทร์
    ปัญญาดี
    หัวหน้าฝ่ายปกครอง
    • (ว่าง)
     เจ้าพนักงานป้องกัน
     และบรรเทาสาธารณภัย
     ปง./ชง.
    • นางจิรพร แสนคำวงค์
     นักจัดการงานทะเบียน
     และบัตรชำนาญการ
  • ฝ่ายอำนวยการ
   เทศบาลเมืองพิชัย
   • นางณิชากานต์
    ศรีนวล
    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
    • น.ส.ปรียดา กาวิชัย
     นักจัดการงานทั่วไป
     ปฏิบัติการ
    • นายวรกมล ตันบุตร
     นิติกรปฏิบัติการ
  • ฝ่ายส่งเสริม
   และสวัสดิการสังคม
   • (ว่าง)
    หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
    และสวัสดิการสังคม
    • นางสุธาสินี ยินดีสุข
     นักพัฒนาชุมชน
     ชำนาญการ
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   เทศบาลเมืองพิชัย
   • (ว่าง)
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
    ทั่วไป
    • (ว่าง)
     นักประชาสัมพันธ์
     ปก./ชก.
    • น.ส.ลัดดาวัลย์
     ปันทะโชติ
     นักจัดการงานทั่วไป
     ปฏิบัติการ
Leave A Reply

Your email address will not be published.