สภาพสังคม

ชุมชน
ประชากรทั้งสิ้น 13,176 คน เป็นชาย 6,203 คน หญิง 6,973 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 4,931 หลังคาเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่โดยเฉลี่ย 732 คน / 1 ตารางกิโลเมตร

ศาสนา
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ และนับถือศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู ซิกซ์ เป็นบางส่วน

          – วัดพุทธในเขตเทศบาลเมืองพิชัยจำนวน 9 แห่ง

          – ฌาปนสถาน จำนวน 10 แห่ง

ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
เทศบาลเมืองพิชัย มีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเอง สืบทอดกันมายาวนานมีภาษาท้องถิ่นแบบชาวไทยล้านนา ประเพณีที่สำคัญมีดังนี้

  • ประเพณีสงกรานต์ มีขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายนของทุกปี
  • การกินข้าวสลาก
  • ลอยกระทง
  • การถวายเทียนพรรษา
  • ประเพณีการบวชเณร
  • ประเพณีแต่งงาน
  • การทอดกฐินผ้าป่า
  • การแห่ลูกแก้ว
  • การสรงน้ำพระธาตุ

การศึกษา

มีสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ดังนี้
– โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง (สังกัด สำนักงาน สพฐ.)
– โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 1 แห่ง
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
– สนามกีฬาท้องถิ่น 2 แห่ง
– สวนสาธารณะ 3 แห่ง

การสาธารณสุข
– มีสถานีอนามัยจำนวน 1 แห่ง ได้แก่สถานีอนามัยบ้านต้นมื่นและมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 320 คน
– ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพิชัย จำนวน 1 แห่ง
– ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งภาคเหนือ เขต 10 บ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 จำนวน 1 แห่ง
– อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ 1: 19,000 คน
– อัตราส่วนประชากรต่อพยาบาล 1: 9,500 คน
– อัตราส่วนประชากรต่อ จนท.สาธารณสุข 1: 3,166 คน

ขยะ
– มีวิธีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย โดยจัดเก็บเอง
– ในเขตเทศบาลตำบลพิชัยมีปริมาณขยะ 8 ตัน / วัน
– มีรถเก็บขยะจำนวน 2 คัน
– การกำจัดขยะโดยฝังกลบ สถานที่สำหรับกำจัดขยะ บ้านจำบอน ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ จำนวน 30 ไร่ เทศบาลตำบลพิชัยสามารถเก็บขนขยะและนำไปกำจัดได้ทั้งหมดจึง
ไม่เหลือขยะตกค้างและไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม
– เก็บค่าธรรมเนียม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หลังคาเรือนละ 20 บาท/เดือน
– ร้านค้า/โรงงานอุตสาหกรรม 20 บาท/เดือน โดยคิดเพิ่ม ตามปริมาณทุกๆ 20 ลิตร คิดเพิ่ม 20 บาท

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองพิชัยมีหน่วยงานป้องและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ในการทำหน้าที่ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1. รถดับเพลิง จำนวน 2 คัน
คันที่ 1 จุน้ำได้ 2,500 ลิตร
คันที่ 2 จุน้ำได้ 4,000 ลิตร
2. รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
คันที่ 1 จุน้ำได้ 10,000 ลิตร
3. รถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน (มีเครื่องหาบหามประจำรถ 1 ชุด)
4. พนักงานดับเพลิง จำนวน 11 คน
5. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 279 คน
6.อ่างเก็บน้ำจำนวน 3 อ่าง

แหล่งน้ำ
          เทศบาลเมืองพิชัยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญต่อการเกษตรกรรม และการชลประทาน ไหลผ่านพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ได้แก่ แม่น้ำวัง ซึ่งมีต้นกำเนิดจากอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.