เทศบาลเมืองพิชัย ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพประชาชนเบื้องต้น และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ และบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น รวมทั้งให้ความรู้เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ การจัดการขยะในครัวเรือน รวมทั้งส่งเสริมความรู้ป้องกันโรคติดต่อ พร้อมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
โดยเช้าวันนี้ออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่บ้านต้นยาง ณ วัดต้นยาง โดยมีนายจำรัส ขันคำตั้ง ผู้ใหญ่บ้านต้นยาง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมดูแลประชาชนในพื้นที่ และช่วงบ่ายจะให้บริการในบริเวณทางเข้าหมู่บ้านพรรณี เพื่อป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลฯ อีกทั้งการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับบริการและการเข้าถึงบริการของประชาชน อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

Leave A Reply

Your email address will not be published.