เทศบาลเมืองพิชัย ติวเข้มการใช้งานระบบ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย โดยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบท้องถิ่นดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับงานบริการของเทศบาลเมืองพิชัย ซึ่งจัดการอบรมระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมอบรม และมีคณะวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA นำโดยนายเรืองเดช แก้วอนันต์ และคณะ เป็นผู้อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการใช้งานระบบท้องถิ่นดิจิทัล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในการด้านการให้บริการประชาชน เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนเมืองพิชัย ไปสู่เมืองอัจฉริยะ หรือ smart city พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.