เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมลงนาม MOU ป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลัง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของจังหวัดลำปาง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
โดยก่อนเริ่มการประชุม มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังในหน่วยงานของรัฐ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ประเด็นการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.