เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับปกครองจังหวัด และภาคีเครือข่ายกลุ่มเขลางค์ฮักบุญ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง สร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วมของสังคม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย จำนวน 7ราย โดยมีพระณธพล กุสลจิตโต วัดปูเหลือง และนายศฤงคาร กันทะวัง ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ และเครือข่ายจิตอาสากลุ่มเขลางค์ฮักบุญ จังหวัดลำปาง ร่วมลงพื้นที่

โดยมีการมอบถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ ซึ่งเทศบาลฯ มีการดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง อีกทั้งการออกเยี่ยมบ้านยังเป็นการประเมินสุขภาพของประชาชน และป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น หากผู้ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้มีทักษะการดูแลสุขภาพ จะได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้อง สามารถใช้ชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมผู้สูงวัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.