คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร”

ช่วงเช้าวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร” โดยเกษตรอำเภอเมืองลำปาง ได้จัดการอบรมแก่เกษตรกรตำบลพิชัย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทนข้าวในฤดูนาปรัง เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง พริก แตงโม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอื่นๆ เพื่อให้เกษตรกรตำบลพิชัย ได้เรียนรู้การบริหารจัดการการผลิตพืชที่ใช้น้ำน้อย และการปลูกพืชที่เหมาะในช่วงฤดูแล้ง ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตรงความต้องการของตลาด ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.