เทศบาลเมืองพิชัย แจ้งประกาศการขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่

โดยผู้เสียภาษีจะมีระยะเวลาเตรียมการชำระภาษีและผ่อนชำระภาษีเพิ่มมากขึ้น  ดังกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี  ประจำปี พ.ศ. 2566  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

มกราคม 66 : ประกาศแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(ก่อน) 1 เม.ย. 66 : ประกาศราคาประเมิน

เมษายน 66 : แจ้งประเมินภาษี

มิถุนายน 66 : ชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน

มิถุนายน – สิงหาคม 66 : ผ่อนชำระภาษี

กรกฎาคม 66 : แจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภาษี

สิงหาคม 66 : แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน

สอบถามเพิ่มเติม กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย โทร. 09 3294 2726

Leave A Reply

Your email address will not be published.