เทศบาลเมืองพิชัย เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

วันนี้ (13 ธันวาคม 2565) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิชัย ตลอดจนผู้ใหญ่บ้านสามัคคี หมู่ 2 และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่ดูแลหรือครอบครัวของผู้สูงอายุด้วย
สำหรับการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุครั้งนี้อยู่ในพื้นที่บ้านสามัคคี จำนวน 2 ราย ได้แก่ คุณยายบุญปั๋น ยะสิทธิ์ อายุ 100 ปี และคุณยายโต๊ะ อยู่ดี อายุ 103 ปี ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้มอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุด้วย ซึ่งเทศบาลฯ ร่วมกับแกนนำชุมชน และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพมีแผนงานในการออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลฯ เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

Leave A Reply

Your email address will not be published.