เทศบาลเมืองพิชัย ติวเข้มอบรม ‘เกษตรปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ’สานต่อแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง ส่งเสริมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

ช่วงเช้าวันที่ 9 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเองประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี
ซึ่งงานพัฒนาชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องดิน ปุ๋ย โรคพืช และการเพาะพันธุ์เมล็ดผักอย่างถูกวิธี ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ผลิตหรือพัฒนามาจากสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี ช่วยลดปริมาณการใช้สารกำจัดศัตรูพืช ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนในอากาศและน้ำ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายพืชผักสินค้าของเกษตรกรผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำผลผลิตวางจำหน่ายในตลาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี และตลาดสินค้าทางการเกษตรในจังหวัดลำปาง โดยการฝึกอบรมครั้งนี้เทศบาลเมืองพิชัย ได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง มาอบรมบรรยายให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรในเขตเทศบาลเมืองพิชัยในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.