เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายแถลงต่อสภาเทศบาลฯ สร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับดูแลการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองพิชัย จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 โดยมีนายธนานันท์ เที่ยงฟู ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย เป็นประธานในการประชุม นายวิทยา ธิมา สมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย และคณะผู้บริหาร นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และผู้อำนวยการกองแต่ละกอง เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้
– ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบคัดเลือกผู้แทนจากสภาเทศบาลเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2566 (กรณีหมดวาระ)
– ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่
– ญัตติ เรื่อง การพิจารณรับโอนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบบริการสาธารณะ ในโครงการบ้านพรรณี หมู่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ เพื่อร่วมกันดำเนินการให้บริการสาธารณะ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และในที่ประชุมยังมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองพิชัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งเสริมให้สภาซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับดูแลการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองพิชัย ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป
Leave A Reply

Your email address will not be published.