คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค ประชุมชี้แจงการเตรียมขยายเขตให้บริการประปาในพื้นที่บ้านท่าเดื่อ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ พัฒนาคุณภาพน้ำกินน้ำใช้ในชุมชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค ประชุมชี้แจงเรื่องการขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาภูมิภาคแก่พี่น้องชาวประชาชนบ้านท่าเดื่อ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำระบบน้ำประปา ซึ่งการประปาฯ จะเข้ามาเป็นผู้ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน เพื่อยกระดับการให้บริการน้ำที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ซึ่งเทศบาลฯ มีภารกิจในการจัดหาน้ำสะอาดบริการประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ
 ทั้งนี้ เทศบาลฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ จึงเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างครบถ้วน และร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพน้ำกินน้ำใช้ร่วมกัน
Leave A Reply

Your email address will not be published.