เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะต้นทางของบ้านม่อนเขาแก้ว ต่อยอดการพัฒนาไปสู่ชุมชนอื่น

เย็นวันนี้ (21 พฤศจิกายน 2565) เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณและสิ่งแวดล้อม และ ร.ต. วิเชียร ฝั้นมณีวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลในฐานะรักษาการผู้ใหญ่บ้านม่อนเขาแก้ว และชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานวิจัยกิจกรรมตัวแบบทดสอบการจัดการขยะต้นทาง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ณ บ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ซึ่งบ้านม่อนเขาแก้ว ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่สำหรับการทดสอบตัวแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 ภายใต้โครงการย่อยภายใต้แผนงานวิจัย “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามขนาดและบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จากงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีทีมพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกอบด้วย ผศ.พงศกร สุรินทร์, อ.นิตยา เอกบาง, อ.อนาวิล ทิพย์บุญราช, อ.ณัฐอมร จวงเจิม และ อ.พรพิมล อริยวงษ์ ร่วมดำเนินกิจกรรม
สำหรับข้อมูลจากการทดสอบตัวแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้ต่อยอดพัฒนาการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจสำคัญ รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Leave A Reply

Your email address will not be published.