เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม บ้านพิชัย หมู่ 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสานขอความช่วยเหลือเบื้องต้น

ช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นางสาวจิตรลดา มาเร็ว เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยด้วยนางสาวพรรณอร สารสืบ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองพิชัย ได้ลงพื้นที่เข้ารับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมนางเกษร สุปราณี ประชาชนบ้านพิชัย หมู่1 ทั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาของผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมชี้แจงแนะนำแนวทางการแก้ปัญหา โดยเทศบาลเมืองพิชัย จะประสานขอความช่วยเหลือเบื้องต้นกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง เพื่อให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป เพื่อรับทราบปัญหาและเข้ารับการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจัง อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองพิชัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน ณ บ้านพิชัย หมู่1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
Leave A Reply

Your email address will not be published.