นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย และออกกำลังกายยามเช้าร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เตรียมร่างกายให้มีความพร้อมอยู่เสมอ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย ตั้งแต่เช้ามืดเวลา 04.00 น. เพื่อรวบรวมขยะไปทิ้งที่บ่อขยะของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยเทศบาลฯ มีแนวทางในการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บขยะให้หมดทุกวันหรือให้มีปริมาณขยะตกค้างน้อยที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องกลิ่นและพาหะนำโรค อีกทั้งมีการรณรงค์ลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางตามหลัก 3Rs คือใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะที่คัดแยกได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ขยะอินทรีย์ขยะที่ย่อยสลายได้และขยะรีไซเคิล ในส่วนของขยะอันตรายให้ทุกครัวเรือนเก็บรวบรวมมาทิ้งที่จุดรวบรวมขยะอันตรายในหมู่บ้าน โดยเทศบาลฯ จะออกไปเก็บเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
จากนั้น นายกฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลฯ ที่ปฏิบัติงานอยู่เวรประจำสำนักงาน และร่วมออกกำลังกายยามเช้า เพื่อฝึกร่างกายให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ เตรียมร่างกายให้มีความพร้อมอยู่เสมอในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความชำนาญสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆได้ สร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.