กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่รับชำระเงินค่าเก็บขยะฯ ในชุมชน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

เช้านี้ (17 พฤศจิกายน 2565) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 โดยเทศบาลฯ ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไปประจำรายเดือน สำหรับบ้านพักอาศัย ในอัตราครัวเรือนละ 20 บาท/เดือน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระค่าธรรมเนียม เทศบาลเมืองพิชัยได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ จากกองคลัง เป็นผู้ไปรับชำระค่าธรรมเนียมในชุมชนต่างๆ เพื่อออกบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการชำระเงิน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชน

โดยมีเป้าหมายออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ในชุมชนต่างๆ ดังนี้

บ้านต้นยาง : 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดต้นยาง

บ้านทรายใต้ : 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ (โรงเรียนเก่า)

บ้านฝายน้อย : 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดฝายน้อย

บ้านท่าเดื่อ : 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดอุทมพร

บ้านใหม่พัฒนา : 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์

บ้านต้นมื่น : 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ ศ.ส.ม.ช

บ้านม่อนเขาแก้ว : 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์

บ้านพิชัย : 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย โทร. 09 3294 2726

Leave A Reply

Your email address will not be published.