กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในหมู่บ้านสันติสุข บ้านทรายใต้ และบ้านทุ่งกู่ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน อีกทั้งวางแผนดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ทั้งถนน ตรอก ซอย พื้นที่สาธารณะให้มีแสงสว่างเพียงพอ สนองนโยบายความปลอดภัย smart safety ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลฯ และประชาชนที่สัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร ลดความเสี่ยงปัญหาอาชญากรรม
ซึ่งการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชนนั้น ถือเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของเทศบาลฯ ซึ่งจะต้องดูแลและให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน รวมทั้งการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องมีไฟฟ้าแสงสว่างบริการแก่ประชาชน
Leave A Reply

Your email address will not be published.