เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมปล่อยคาราวานลงพื้นที่ทำความสะอาด ในโครงการพัฒนาและรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย (ถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง) ประจำปี 2566

ช่วงเช้าวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยขบวนคาราวานลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจทำความสะอาดในโครงการพัฒนาและรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย (ถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง) โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานรถปฏิบัติการทำความสะอาด และมีนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยเริ่มที่บ้านพิชัย หมู่1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
ซึ่งโครงการพัฒนาและรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย (ถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง) จากการดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา เทศบาลเมืองพิชัย ได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลมีลักษณะเป็นเมืองกึ่งชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์ จึงทำให้ถนนและไหล่ทางมักจะมีขยะ กิ่งไม้-ใบไม้ เศษวัชพืช รวมไปถึงมูลสัตว์เลอะเทอะทำให้สกปรก เป็นอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้ถนน เทศบาลเมืองพิชัยจึงจัดโครงการพัฒนาและรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย (ถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง) ประจำปี 2566 อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวาดถนน เก็บขยะบนไหล่ทาง ตัดแต่ต้นไม้ กิ่งไม้ใบหญ้า รวมถึงเพิ่มรถสามล้อปฏิบัติการและอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน ให้ร่วมกันรณรงค์ พัฒนาและรักษาความสะอาดถนน หรือพื้นที่ในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนให้ดูสะอาดตา รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และปลูกจิตสาธารณะรู้จักรักสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากยิ่งขึ้น
Leave A Reply

Your email address will not be published.