บ้านพิชัยหมู่ 1 ชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ประเภทสวยงาม และ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 13 ชนะเลิศ กระทงฯ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองพิชัย

เทศบาลเมืองพิชัย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้วัสดุธรรมชาติในการทำกระทงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดการแข่งขันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่สวยงามและที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แบ่งการแข่งขัน 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม และ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผลการแข่งขัน ดังนี้
1.การประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภทสวยงาม
🔸รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านพิชัย หมู่ 1 ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท
🔸รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บ้านเด่นพัฒนา ได้รับรางวัลเงินสด 4,000 บาท
🔸รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้านสามัคคี หมู่ 2ได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท
🔸รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านสันติสุข หมู่ 15 และ บ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 ได้รับรางวัลเงินสด 2,000 บาท
2. การประกวดกระทงประดิษฐ์ ประเภทความคิดสร้างสรรค์
🔹รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านใหม่พัฒนา ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท
🔹รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บ้านฝายน้อย ได้รับรางวัลเงินสด 4,000 บาท
🔹รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้านต้นยาง หมู่ 4 ได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท
โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ได้แก่ นายประดิพัฒน์ วิสาปา อาจารย์ภาควิชาศิลปะกรรม แผนกวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นประธานกรรมการ, นางพรปวีณ์ สุรินทร์มงคล จากข่าวคมชัด AEC TV ONLINE, นายชิตพร พลูประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง, นายอนุพงษ์ ตาจินะ นักจัดรายการสถานีวิทยุ อสมท.ลำปาง และนางนิตยา เอกบาง อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำปาง
Leave A Reply

Your email address will not be published.