เทศบาลเมืองพิชัย ติวเข้มอบรมฟื้นฟูความรู้แกนนำสุขภาพ เพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ขับเคลื่อนสังคมตำบลพิชัย ไปสู่เมืองอยู่ดี คนมีสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้แกนนำสุขภาพ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพของตนเองและชุมชน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แกนนำชุมชน และแกนนำสุขภาพ เข้าร่วมอบรม จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
โดยมีนายธีรยุทธ โพธิสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนายธนัชพงศ์ แสงอินทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องแนวคิดในการจัดการสุขภาพชุมชน การชี้แจงข้อมูลด้านสาธารณสุขตำบลพิชัย การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ซึ่งเทศบาลฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนำสุขภาพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งภาวะวิกฤติและภาวะปกติ ในหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ การสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพชุมชนโดยชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพของตนเองและชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมตำบลพิชัย ไปสู่เมืองอยู่ดี คนมีสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างมีส่วนร่วม

Leave A Reply

Your email address will not be published.