เทศบาลเมืองพิชัย จัดพิธีมอบรางวัลหมู่บ้านชุมชน ‘สีเขียวและสะอาด’ และรางวัลอื่นด้านสาธารณสุข ขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง ร่วมพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน สีเขียวและสะอาด (พิชัยเมืองน่าอยู่) ประจำปี 2565 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมรับรางวัล ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ภายในงานมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตร โครงการต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. โครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน และโรงเรียน ปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2565 จำนวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสามัคคี หมู่ที่ 2, บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ 3, บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ 3, บ้านต้นยาง หมู่ที่ 4,บ้านทรายใต้ หมู่ที่ 8, บ้านฝายน้อย หมู่ที่ 9, บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 12, บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 และบ้านเด่นพัฒนา หมู่ที่ 13
จากนั้น เป็นการมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร การประกวดคำขวัญ เรียงความ และวาดภาพระบายสี โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ปี 2565 ดังนี้
1. การประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ระดับชั้นประถมศึกษา ผลการประกวด ได้แก่
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายณัฐนัย สุทิวง ชั้น ป.6
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงอินทิรา ลาภเกิด ชั้น ป.5
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงศรัญรัชต์ ล้อมเวียง ชั้น ป.4
2. การประกวดเรียงความต่อต้านยาเสพติด ระดับชั้นประถมศึกษา ผลการประกวด ได้แก่
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงกชกร คงเจริญ ชั้น ป.6
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงสร้อยสิรินทร์ ดีพิจารณ์ ชั้น ป.5
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงนัทณชา สุริยะวงค์ ชั้น ป.4
3. ผลการประกวดวาดภาพระบายสีต่อต้านยาเสพติด ระดับชั้นมัธยมศึกษา ผลการประกวด ได้แก่
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงสุรัชวดี สุปน ชั้น ม.2
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายภีระภัทร์ เมฆแสน ชั้น ม.1
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวมอญ ลุงจื้น ชั้น ม.3
นอกจากนี้ ได้มีการมอบป้ายร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste. ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย จำนวน 15 ร้าน ได้แก่ ร้านเฮือนสายน้ำผึ้ง, ร้านประทุมทิพย์, ร้านอเมซอน สาขา ปตท.ธนันท์ตา บ้านพิชัย, ร้านสถานีอิ่มอร่อย ปตท.ธนันท์ตา บ้านพิชัย, ร้านไก่ทอด 5 ดาว ปตท.ธนันท์ตาฯ, ร้านครัวคุณป้อม ปตท.ธนันท์ตาฯ, ร้านวังวิว การ์เด้น, ร้านออลไรซ์, ร้านก๋วยเตี๋ยวในซอย, ร้านฟีลเฮ้าส์, ร้านครัวเจ้าพระยา, ร้านนาหญ้าฟาร์ม, ร้านข้าวซอยป้าฉาย, ร้านสวนแซ่บ และร้านสวนเสเฮฮา
และการมอบเกียรติบัตร วัด ที่มีการพัฒนาส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานส่วนสาธารณะไทย จำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดพิชัย บ้านพิชัย, วัดเขาแก้ว บ้านม่อนเขาแก้ว และวัดอุทุมพร บ้านท่าเดื่อ และมอบเกียรติบัตรตลาด ที่มีการพัฒนาส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานส่วนสาธารณะไทย ได้แก่ ตลาดต้นยาง บ้านต้นยาง
อีกทั้ง มีการมอบโล่และเงินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน สีเขียวและสะอาด (พิชัยเมืองน่าอยู่) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ บ้านต้นยาง หมู่ที่ 4 และบ้านฝายน้อย หมู่ที่ 9 ได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล จำนวน 2,500 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ 3 ได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 15 ได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล จำนวน 3,500 บาท
ซึ่งทุกความสำเร็จของรางวัลอันทรงคุณค่าต่างๆ เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจและการมีส่วนร่วม สมัครสมานสามัคคีในการทำงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างแท้จริง เทศบาลฯ จึงได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ทุกหมู่บ้านและชุมชน ร่วมกันดำเนินงานด้านการักษาความสะอาด ควบคู่กับการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และต่อยอดพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งการเป็นเมืองอยู่ดี คนมีสุข และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.