ทม.พิชัย ติวเข้ม ‘ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน’ แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน มุ่งสู่องค์กรแห่งการเป็นเลิศ มีสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจัดโดยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองพิชัย จำนวน 130 คน เข้าร่วมอบรมรวม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง พัฒนาองค์กรอย่างไร ให้มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ โดย ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และการบรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนางวรรณภา ปัญญาผูก และนายกิตติศักดิ์ สุรินโต เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ และการบรรยายเรื่องการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ภายใต้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล กับภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน มุ่งสู่องค์กรแห่งการเป็นเลิศ องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาล

Leave A Reply

Your email address will not be published.