เทศบาลเมืองพิชัย ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ ปภ.ลำปาง ยกระดับความปลอดภัยสูงสุด ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระงับเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัยจากสารเคมีอันตราย แก๊ส LPG ประจำปี 2565 โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการอบรม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง (ปภ.ลำปาง) เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลฯ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมซ้อมแผน รวมจำนวน 120 คน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
โดยมีการบรรยายให้ความรู้ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ จากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ การฝึกดับเพลิง การฝึกการใช้หัวฉีดน้ำดับเพลิง เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญ และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าเมื่อใดที่เกิดสาธารณภัยอันเกินความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การฝึกซ้อมแผนฯ ดังกล่าว จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองพิชัย มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านต่างๆ อีกทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน การระงับเหตุฉุกฉิน และบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสถานการณ์ เพื่อให้เทศบาลเมืองพิชัยเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.