คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง ไร้ที่พึ่ง และมีสภาพบ้านทรุดโทรด เพื่อประสาน พม.จ.ลำปาง ช่วยเหลือและจัดสวัสดิการสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นางสาวจิตรลดา มาเร็ว เลขานุการนายกเทศมนตรี และนางกิ่งแก้ว แสงรุ่ง รองประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่สำรวจบ้านของ น.ส.ธิดา มะโนสิทธิ์ บ้านสามัคคี หมู่ 2 ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง ขาดผู้ดูแล ไร้ที่พึ่ง และมีสภาพบ้านทรุดโทรด หลังคาชำรุดเสียหายจากการใช้งานที่ยาวนาน และมีฐานะลำบาก เพื่อสอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และหาแนวทางในการช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งวางแผนงานจัดสวัสดิการสงเคราะห์ โดยมีเจ้าหน้าที่งานกองช่างได้สำรวจหลังคาที่เสียหายเพื่อประเมินการซ่อมแซม และดำเนินการประสานขอรับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ให้การช่วยเหลือเป็นระยะต่อไป เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.