เทศบาลเมืองพิชัย อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ‘วัยเก๋า’ รองรับสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครบทุกมิติ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมอาชีพ ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพยกระดับคุณภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีคุณศิริพร ปัญญาเสน นายสมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชนลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัยในชุมชน และผู้สูงอายุกับบทบาทสำคัญการสร้างเสริมสุขภาพตนเองและชุมชน
ซึ่งข้อมูลกรมการปกครอง พบว่าจังหวัดลำปาง มีผู้สูงอายุ จำนวน 177,944 คน คิดเป็น 24.40 % ของประชากรทั้งจังหวัด นับว่าจังหวัดลำปางเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว คือมีผู้สูงอายุมากกว่า 20 % ของจำนวนประชากร และยังเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เทศบาลฯ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย จึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ สนับสนุนให้มีกิจกรรมทุกมิติ เพื่อสร้างสังคมทีมคุณภาพ ได้แก่ มิติสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง, มิติสังคม เปิดพื้นที่กิจกรรมการรวมกลุ่มสำหรับผู้สูงอายุ, มิติเศรษฐกิจ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ผู้สูงอายุได้มีรายได้ เป็นของตนเอง และมิติสภาพแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รองรับสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.