เทศบาลเมืองพิชัย มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวพนักงานเสียชีวิต

เทศบาลเมืองพิชัย มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบนโยบายเรื่องการจัดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดการศพของพนักงานและครอบครัวกรณีเสียชีวิต โดยเงินที่นำไปมอบให้นั้น เป็นเงินที่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ทุกคน ร่วมกันสนับสนุนมอบให้เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพหรือสงเคราะห์ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจการของการฌาปนกิจ ซึ่งวันนี้เป็นการมอบเงินฌาปนกิจศพให้แก่นายมานะ ใจตา พนักงานลูกจ้างโครงการเทศบาลเมืองพิชัย จำนวน 10,150 บาท ในกรณีที่สูญเสียบิดา เพื่อช่วยเหลือในการฌาปนกิจศพ และเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป
Leave A Reply

Your email address will not be published.