เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ส่งเสริมสร้างความจงรักภักดี และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน

 เช้าวันนี้ (วันจัทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565) เวลา 08.00 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน เพื่อร่วมกันร้องเพลงชาติอันแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมจริยธรรม การทำความดี และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยังเป็นการสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ได้ทำกิจกรรมหน้าเสาธงส่งเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสารงานต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานการของแต่ละส่วนราชการ
Leave A Reply

Your email address will not be published.