เทศบาลเมืองพิชัย ฝึกอบรมเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง พัฒนาการเกษตรที่มีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ของฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรม ซึ่งมีนายสุวรรณ พิกุลหอม และนางอำไพ พิกุลหอม ครูชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี และเจ้าของฟาร์มไส้เดือนบ้านครูไต่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือน และฝึกปฏิบัติการเลี้ยงไส้เดือนดิน การใช้มูลไส้เดือนดินปลูกพืช และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ผักปลอดสารพิษบ้านครูไต๋ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์ ผลิตพืช ผัก ที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ลดการใช้สารเคมี ผู้บริโภคอาหารที่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.