เทศบาลเมืองพิชัย ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและฝึกทักษะการเอาตัวรอดให้เด็กเล็กกรณีติดอยู่ในรถ ยกระดับการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองพิชัย จัดซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ้อมแผนฯ และมีนายธานินทร์ ปัญญา หัวหน้าฝ่ายปกครอง และจ่าเอกประเทือง อันทอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล สำนักปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและวิธีเอาตัวรอดจากการติดในรถยนต์ และการป้องกันอัคคีภัย โดยมีการสาธิตการใช้ถังดับเพลิง และฝึกปฏิบัติครูให้สามารถระงับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัย ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของครูและเด็กเล็กให้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งด้านอัคคีภัย และการติดอยู่ในรถยนต์ เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือตนเองได้
ซึ่งการการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยอัคคีภัยดังกล่าว จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานการป้องกันภัยของเทศบาลเมืองพิชัย มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างมีระบบ และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การระงับและบรรเทาสาธารณภัยในทุกสถานการณ์ นำไปสู่ชุมชน สังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน ลดความเสี่ยงในการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
Leave A Reply

Your email address will not be published.