ประชุมปรับแผนการทำงานและเพิ่มศักยภาพการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เทศบาลเมืองพิชัย  โดยการนำของนายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย  ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย  ผู้อำนวยการกอง  หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ  ได้ร่วมการประชุม  เพื่อเป็นการปรับแผนการทำงานและเพิ่มศักยภาพการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ก็เพื่อให้การทำงานนั้นตอบสนองความต้องการและเข้าถึงประชาชนมากขึ้น  รวมถึงประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียน – แห่เทียนพรรษา  ประจำปี 2564  ให้เป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  เมื่อวันพุธที่  14  กรกฎาคม  2564

Leave A Reply

Your email address will not be published.