เทศบาลเมืองพิชัย เตรียมเปิดให้บริการศูนย์กีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพชุมชน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30 น. – 20:30 น. เริ่ม 19 ก.ค.นี้

เทศบาลเมืองพิชัย เปิดให้บริการศูนย์กีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสุขภาพเยาวชน และประชาชนทั่วไป สนับสนุนการออกกำลังกายสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยจะเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 20:30 น. เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยเยาวชนและประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ คอยดูแลความเรียบร้อยและให้คำแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ออกกำลังกายต่างๆ อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มีนโยบายในการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ ซึ่งการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ เบี่ยงเบนความสนใจของเยาวชนและประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เชื่อว่า การออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬานั้น จะทำให้ต่อมไร้ท่อใต้สมองหลั่งสารเอนโดฟีน ซึ่งทำให้รู้สึกสดชื่นและเป็นสุข ผู้ที่ออกกำลังกายอยู่เสมอจึงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ การเปิดให้บริการศูนย์กีฬาและนันทนาการ จึงเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ชุมชนมีสถานที่ในการออกกำลังกาย สร้าง

สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนมีศักยภาพทางด้านกีฬาสูงขึ้น

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.