เทศบาลเมืองพิชัย ประชุมหารือร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง เร่งดำเนินโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของชุมชนบ้านทรายใต้ บ้านท่าเดื่อ และบ้านทุ่งกู่

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมประชุมหารือกับ นายกฤช เกษจรัล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง ซึ่งเทศบาลเมืองพิชัย ได้ขอความอนุเคราะห์จากการประปาส่วนภูมิภาคให้ทำการสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการวางท่อขยายจำหน่ายน้ำประปา เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น การประปาฯ จึงได้ดำเนินการสำรวจและประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ในโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำภายในชุมชนบ้านทรายใต้ บ้านท่าเดื่อ และบ้านทุ่งกู่
ทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้ให้ความสำคัญกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำปะปาหมู่บ้าน โดยเร่งดำเนินการตามหน้าที่ความรับความผิดชอบเกี่ยวกับบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด ซึ่งการจัดบริการสาธารณะเป็นภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการให้บริการต่างๆ ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
Leave A Reply

Your email address will not be published.