เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองพิชัย จัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบความต้องการ ประเด็น ปัญหา นำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาประกอบการจัดทำ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองพิชัย (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 โดยมีนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานในการเปิดการประชาคม และมีนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และความสำคัญในการจัดประชาคมครั้งนี้ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แกนนำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ โรงเรียนพิชัยวิทยา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง, ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 ลำปาง และประชาชนเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองพิชัย (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 รวมทั้งเสนอโครงการพัฒนาจากปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารงานด้วยความโปร่งใส แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.