เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมประชาคมรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองพิชัย (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 โดยกิจกรรมในวันนี้ มีการลงพื้นที่ประชุมประชาคม จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ 3  มีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ประชาคม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านม่อนเขาแก้ว

2. บ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5  มีนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ประชาคม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

3. บ้านใหม่ หมู่ที่ 13 มีนายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ประชาคม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่

โดยเทศบาลเมืองพิชัย จะทำการประชุมประชาคมฯ ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2565 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใส และเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยมีประชาชนแต่ละชุมชนให้ความสนใจและร่วมกันเสนอแนะแนวทาง รวมทั้งเสนอโครงการต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก

Leave A Reply

Your email address will not be published.