เทศบาลเมืองพิชัย จัดเวทีประชาคมในโครงการ “การจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2564”

เทศบาลเมืองพิชัย  จัดเวทีประชาคมในโครงการ “การจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี 2564”  เพื่อลงพื้นรับฟังปัญหา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐกับประชาชน  และรับทราบความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน      ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  โดยการนำของคณะผู้บริหารที่ลงไปดูแลรับผิดชอบการประชาคมของแต่ละหมู่บ้านดังนี้  นายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมตรีเมืองพิชัย  ลงพื้นที่บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ 3 , นายอรุณ  พีระเชื้อ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ลงพื้นที่บ้านสามัคคี หมู่ที่ 2 , นายอำนวย  เสนาวรรณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ลงพื้นที่บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 12 และนายนิธิ  อุณหเลขจิตร  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ลงพื้นที่บ้านทรายใต้ หมู่ที่ 8  และมีส่วนของข้าราชการนำโดยนายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่และพนักงานลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย  โดยการจัดเวทีประชาคมประจำปี 2564  ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเข้าร่วมการประชาคมเป็นจำนวนมาก  เมื่อวันพุธที่  16  มิถุนายน  2564  ที่ผ่านมา

Leave A Reply

Your email address will not be published.