นายนิธิ อุณหเลขจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้ต้อนรับคณะสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง นำโดยนางสุมาลี จังเกษม ได้พาคณะเข้ามาเยี่ยมชมดูงานที่ศูนย์เรียนรู้การปั้นหม้อดิน บ้านม่อนเขาแก้ว

นายนิธิ  อุณหเลขจิตร  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้ต้อนรับคณะสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ  จังหวัดลำปาง  นำโดยนางสุมาลี   จังเกษม  ได้พาคณะเข้ามาเยี่ยมชมดูงานที่ศูนย์เรียนรู้การปั้นหม้อดิน  บ้านม่อนเขาแก้ว  เพื่อเป็นการศึกษาวิธีการปั้นหม้อดินแบบวิถีดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพชนกว่า 70 ปี  และเป็นแห่งเดียวในจังหวัดลำปางที่ยังคงเอกลักษณ์การปั้นหม้อแบบดั้งเดิม  และนอกจากนั้น  ยังได้เยี่ยมชมการเจาะครกหินบ้านไร่ศิลาทอง  โดยมีวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ก็เพื่อต้องส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยวในชุมชนและการส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าในชุมชน  เมื่อวันอังคารที่  15  มิถุนายน  2564  ที่ผ่านมา

Leave A Reply

Your email address will not be published.