กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย เผยแพร่สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินว่างเปล่า สร้างความรู้ความเข้าใจประชาชน

กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย เผยแพร่สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินว่างเปล่า สร้างความรู้ความเข้าใจประชาชน ในการเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
โดยในประกาศของกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า การประกอบการเกษตรที่เป็นการทำไร่ การปลูกผัก การปลูกไม้ผลยืนต้น การปลูกสวนป่า การปลูกป่าเศรษฐกิจ แบบสวนเฉพาะ หรือการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสม ได้กำหนดการปลูกพืช 51 ชนิด และสัตว์อีก 9 ชนิด ให้ได้อัตราขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ จึงจะถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบการเกษตรกรรม ตัวอย่างเช่น กล้วย 200 ต้น/ไร่, กาแฟ 170 ต้น/ไร่ (พันธุ์โรบัสต้า 170 ต้น/ไร่, พันธุ์อราบิก้า 533 ต้น/ไร่), ขนุน 25 ต้น/ไร่, ชมพู่ 45 ต้น/ไร่, ฝรั่ง 45 ต้น/ไร่, มะม่วง 20 ต้น/ไร่, มะพร้าว 20 ต้น/ไร่, มะนาว 50 ต้น/ไร่, มะขาม 25 ต้น/ไร่, ลำไย 20 ต้น/ไร่, ส้มโอ 45 ต้น/ไร่ พืชกลุ่มให้เนื้อไม้ 100 ต้น/ไร่ เป็นต้น
ส่วนชนิดสัตว์ 9 ชนิด ตัวอย่างเช่น โค-กระบือ ขนาด 7 ตารางเมตร/ตัว 1 ตัวต่อ 5 ไร่, แพะ-แกะโตเต็มวัย ขนาด 2 ตารางเมตร/ตัว 1 ตัวต่อไร่, สุกรพ่อพันธุ์ คอกเดี่ยว ขนาด 7.5 ตารางเมตร/ตัว, สุกรแม่พันธุ์ คอกเดี่ยว ขนาด 1.5 ตารางเมตร/ตัว,สุกรอนุบาล ขนาด 0.5 ตารางเมตรต่อตัว, สัตว์ปีกเลี้ยงปล่อย (เป็ดและไก่) 4 ตารางเมตรต่อตัว เป็นต้น และกรณีที่ไม่สามารถเทียบเคียงจากชนิดสัตว์ที่มีลักษณะใกล้เคียง 9 ชนิดสัตว์ ให้พิจารณาตาม ลักษณะการเลี้ยงปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอื่น ๆ ในแต่ละท้องถิ่น
ทั้งนี้ อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เริ่มจาก
-ที่ดินมูลค่า 0 – 75 ล้านบาท อัตรา 0.01% หรือล้านละ 100 บาท
-ที่ดินมูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตรา 0.03% หรือล้านละ 300 บาท
-ที่ดินมูลค่า 100 – 500 ล้านบาท อัตรา 0.05% หรือล้านละ 500 บาท
-ที่ดินมูลค่า 500 – 1,000 ล้านบาท อัตรา 0.07% หรือล้านละ 700 บาท
-ที่ดินมูลค่า 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป อัตรา 0.1% หรือล้านละ 1,000 บาท
โดยหากมีการทำเกษตรกรรมไม่เต็มพื้นที่จะเสียภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียภาษี ได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร.0 5438 2774-5 ต่อ 402 หรือโทร. 09 3294 2726 ในวันและเวลาราชการ

Leave A Reply

Your email address will not be published.