เทศบาลเมืองพิชัย จัดการประชุมรับมือแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด 19

เทศบาลเมืองพิชัย  จัดการประชุมรับมือแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด 19  นำโดยท่านสองเมือง  วงศ์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกับอำเภอเมืองลำปาง โดยท่านปลัดยุภาพร  แก้วจิตค์คงทอง  รพสต.บ้านต้นมื่น  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย  ซึ่งนำโดยท่านนายกมานิต  อุ่นเครือ  ร่วมประชุมวางแผน ปรึกษาหารือ ในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) ในประเด็นการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้ครอบคลุม อย่างน้อย ร้อยละ 70 ของประชากรในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่ม อายุ 60 ปี ขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่ง ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของเป็นอย่างดี  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองพิชัย    เมื่อวันจันทร์ที่  17  พฤษภาคม  2564 ที่ผ่านมา

Leave A Reply

Your email address will not be published.