เทศบาลเมืองพิชัย จัดการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1

เทศบาลเมืองพิชัย  จัดการประชุมสภา  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1   ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดประชุมไปตามระเบียบการจัดประชุมสภาฯ และมีการแถลงนโยบายการทำงานของฝ่ายผู้บริหารเทศบาลฯ นำโดยนายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ในการจัดประชุมครั้งนี้ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมครบองค์ประชุม  พร้อมทั้งกำนัน , ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย  เมื่อวันจันทร์ที่  17  พฤษภาคม  2564  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2  ที่ผ่านมา

Leave A Reply

Your email address will not be published.