กิจกรรมเทศบาลเมืองพิชัย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนน

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565
🚑นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายธานินทร์ ปัญญาดี หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลเมืองพิชัย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยที่ประชุมได้รับทราบ สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2564 รายงานผลการบังคับใช้กฎหมาย สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 และรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบนโยบายและแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดเทศกาล
Leave A Reply

Your email address will not be published.