กิจกรรมเทศบาลเมืองพิชัย ถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง หมู่บ้านฝายน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

** ถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง  **

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
♦️♦️นายสองเมือง  วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลพิชัย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้างและพนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ได้ร่วมจัดโครงการ “ถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง” ภายใต้โครงการพัฒนาและรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2565
โดย เทศบาลเมืองพิชัย ได้รับเกียรติจากท่านสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายธนรัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับประธานในพิธี และนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี ซึ่งเทศบาลเมืองพิชัย ได้เลือกหมู่บ้านฝายน้อย หมู่ 9 เป็นหมู่บ้านนำร่อง หมู่บ้านต้นแบบในการจัดทำกิจกรรมโครงการ “ถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง” 🧹🧹โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะหน้าบ้านตนเอง ด้วยการเก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ หรือเศษหินดินทรายบริเวณหน้าบ้าน ให้สะอาดเรียบร้อย ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้คงอยู่และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อสร้างภูมิทัศน์ให้ชุมชนสวยงามน่าอยู่อาศัย เป็นแบบอย่างที่ดีและมีการขยายผลไปยังหมู่บ้าน/ชุมชนและท้องถิ่นใกล้เคียง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยเทศบาลเมืองพิชัย ได้ดำเนินการ “ถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง” มาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ณ บ้านฝายน้อย หมู่ 9 (บริเวณหัวสะพานเชื่อมระหว่างบ้านฝายน้อยและบ้านท่าโทก) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.