เลือกคณะกรรมการชุมชน บ้านสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นายธัชนะ โตวิยานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองพิชัย , นางวาสนา มงคลสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักปลัดและงานสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลพิชัย ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าวิมล โดยในที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการชุมชน จำนวน 9 คน ซึ่งในวันดังกล่าว คณะกรรมการชุมชนบ้านสามัคคี
ที่ได้รับการคัดเลือกได้มีการประชุมคัดเลือกกรรมการแต่ละตำแหน่งกันเอง โดยมีมติ ดังนี้ 👇👇

1. นายจารึก ฝั้นหัวครั้ง ประธานกรรมการชุมชน
2. นางสุภาณี ธิสาระ รองประธานกรรมการชุมชน
3. นางจีระพร อ่อนใจ เหรัญญิก
4. นางสาวพรปวีณ์ กาศสกุล เลขานุการ
5. นายคำรณ จีนวัฒนะ กรรมการ
6. นายสุวรรณ ศรีวิชัย กรรมการ
7. นางทองเจือ เหมยน้อย กรรมการ
8. นางศรีคำ ไชยมงคล กรรมการ
9. นายมีชัย บุตรพิชัย กรรมการ
✴️✴️โดยการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านสามัคคี หมู่ 2 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายจรัสฤทธิ์ จันทร์สุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลำปาง เขต 3 , นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย , กำนันตำบลพิชัย ที่ได้มาร่วมสังเกตการในการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานชุมชนบ้านสามัคคี หมู่ 2 ด้วย

Leave A Reply

Your email address will not be published.