กิจกรรมเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
– ด้วยรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ด้วยการกลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
📌❌❌📌เทศบาลเมืองพิชัย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยในวันนี้นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ได้เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองพิชัยในการรับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับ AA และเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ ZOOM โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง รวมถึงคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลฯ ก็ได้ร่วมชมการถ่ายทอดการประชุมการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านระบบ zoom ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัยในครั้งนี้ด้วย
❌🇹🇭🇹🇭❌นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ยังกล่าวอีกว่า ในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะมุ่งมั่น มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และปลุกกระแสสังคมในพื้นที่ที่จะไม่ทนต่อการทุจริตอย่างจริงจัง รวมถึงการบริหารงานอย่างโปร่งใสสุจริต เพื่อประชาชนในพื้นที่ที่ได้วางใจรับเลือกเข้ามาบริหารท้องถิ่น

ด้วยรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ด้วยการกลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต

📌❌❌📌เทศบาลเมืองพิชัย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยในวันนี้นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ได้เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองพิชัยในการรับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับ AA และเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ ZOOM โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง รวมถึงคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลฯ ก็ได้ร่วมชมการถ่ายทอดการประชุมการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านระบบ zoom ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัยในครั้งนี้ด้วย
❌🇹🇭🇹🇭❌นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ยังกล่าวอีกว่า ในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะมุ่งมั่น มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และปลุกกระแสสังคมในพื้นที่ที่จะไม่ทนต่อการทุจริตอย่างจริงจัง รวมถึงการบริหารงานอย่างโปร่งใสสุจริต เพื่อประชาชนในพื้นที่ที่ได้วางใจรับเลือกเข้ามาบริหารท้องถิ่น
Leave A Reply

Your email address will not be published.