ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

 

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

  1. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566
  2. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งแผงอุตสาหกรมการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานห้องทำงานคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัยและห้องประชุมสภาฯเดิม (กองช่าง)
  3. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และงบประมาณโอนเพิ่ม (กองช่าง)
  4. ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)
  5. ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (สำนักปลัดเทศบาล)
  6. ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน่วยตรวจสอบภายใน)
  7. ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา)
  8. ญัตติ เรื่องขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2566
  9. ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องกำหนดเงื่อนไขการใช้เขตทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิชัย พ.ศ.2566
  10. เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.