เทศบาลเมืองพิชัย ผ่านการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการมูลฝอยทั่วไป (EHA 4001) และการจัดการเหตุรำคาญ (EHA 6000)

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองพิชัย รับมอบใบบรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม จากเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ซึ่งเทศบาลฯ ผ่านการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป (Environmental Health Accreditation : EHA 4001) และการจัดการเหตุรำคาญ (EHA 6000)
ซึ่งการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกและเครื่องมือในการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาลฯ ให้มีคุณภาพ ครอบคลุมการดูแลกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขของประชาชน ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในพื้นที่ของเทศบาลฯ อันจะนำไปสู่การลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองด้านการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ เป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น
Leave A Reply

Your email address will not be published.