️เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด สร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมความปลอดภัยให้ประชาชน

เช้าวันนี้ (18 พฤษภาคม 2566) นายสองเมือง วงศ์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายก ได้เข้าร่วมการประชุมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย โดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหา อันจะนำไปสู่การลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม สร้างความมั่นคงปลอดภัยและลดความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเอาชนะยาเสพติด ร่วมเป็นพลัง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนของตนเอง แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.